Algemene voorwaarden

De huurder verklaart onderhavige algemene huurvoorwaarden te aanvaarden. De ondertekenaar van het onderhavige contract verbindt zowel zichzelf als zijn eventuele lastgever. Elke betekening kan rechtsgeldig gebeuren op het adres dat door de ondertekenaar van het contract is opgegeven, dat van de woonplaats of het hoofdkantoor van de huurder.


Art 1. Terbeschikkingstelling van de E scooter
Tenzij schade of mechanische defecten expliciet vermeld worden op het leveringsdocument die de staat van de E- scooter omschrijft, getekend door de betrokken partijen
bij het overhandigen van het voertuig, erkent de huurder dat hij een voertuig ontvangen heeft waarvan de carrosserie en de mechanica in goede staat verkeren, voorzien
van de volledige uitrusting. De huurder draagt de verantwoordelijkheid voor al de accessoires. Eenmaal getekend is dit ontvangstbewijs bindend. Indien de huurder tijdens
die huur een mechanisch probleem zou vaststellen houdt hij onmiddellijk op het voertuig te gebruiken en neemt hij onmiddellijk contact op met de verhuurder teneinde
overeen te komen welke maatregelen getroffen moeten worden (bv. terugbrengen van de E scooter, het immobiliseren van de E scooter in afwachting van de komst van
een mecanicien, eventuele terugbetaling van het huurtarief …) Indien de huurder dit niet doet, zal hij gehouden zijn alle schade te vergoeden die voortvloeit uit het gebruik
van het voertuig in deze staat.

Art. 2. Besturing van de E-scooter
a.) De E scooter moet bestuurd worden door de bestuurder vermeld op het contract onder de rubriek “Klantgegevens” en is uitsluitend bestemd voor maximum 2 personen. Bij gebrek aan specifieke verduidelijkingen wordt
de huurder de bevoegde bestuurder.
b.) Behoudens andere beperkingen of uitzonderingen, moet(en) de bestuurder(s) ten minste 18 jaar zijn.
c.) De huurder is volledig aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract en hij zal aansprakelijk gehouden worden voor schade berokkend aan de E scooter conform de algemene en specifieke condities van het huurcontract. In het geval dat de E scooter toevertrouwd werd aan of gebruikt werd door een ongeoorloofde bestuurder, erkent de huurder dat hij de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt, ten aanzien aan Visit Kinrooi vzw, als ten aanzien van derden en erkent hij dat
hij al de voordelen van verantwoordelijkheidsbeperkingen waarvoor hij zich heeft onderschreven, en die in de verliest.

Art. 3. Gebruik van de E scooter en verplichtingen van de huurder
Met betrekking tot het gebruik van de E scooter verbindt de huurder zich ertoe: a) Zich te houden aan de van kracht zijnde wetgeving en reglementen, vooral maar
zonder beperking, op het gebied van verkeer, parkeren, douane en transport. Elke boete of andere kost verschuldigd voor elke inbreuk of overtreding aan de huurder
betekend is, zal de huurder- behalve het bedrag van deze inbreuk of overtreding – een som van 40,00 euro ex btw verschuldigd zijn voor administratieve kosten per inbreuk of overtreding, en deze som kan oplopen tot 80,00 euro ex btw in geval van niet betaling binnen een termijn van 7 dagen.
a.) De verhuurder, Visit Kinrooi, behoudt zich het recht voor om de capaciteiten en vaardigheden van deelnemers voor het gebruik van de E scooter te beoordelen,
binnen het kader van haar dienstverlening. De huur verklaart in staat te zijn de E scooter te kunnen gebruiken en hiertoe geen enkele medische beperking te hebben.
b.) De E scooter niet te gebruiken in staat van dronkenschap of onder invloed van alcohol, verdovende middelen geneesmiddelen of indien hij niet in staat is zijn
handelingen te controleren.
c.) Voor het vertrek kan de huurder de E scooter uitproberen. Als deze niet aan zijn/haar verwachtingen voldoet, kan hij/zij vragen om een vervanging. Eenmaal de huurder vertrokken is, aanvaardt deze de staat van de E scooter.
d.) De E scooter te gebruiken als een goede huisvader, wat uitdrukkelijk maar enkel bij wijze van voorbeeld het gebruik tijdens het rijden uitsluit van toestellen zoals een walkman, een gsm die niet zonder handen bediend kan worden, enz…
e.) De E scooter te gebruiken voor een normaal, gewoon en niet schadelijk gebruik op berijdbare, geschikte geasfalteerde of geplaveide wegen. De partijen komen uitdrukkelijk, maar enkel bij wijze van voorbeeld, overeen dat dit de volgende zaken uitsluit: het transport van gevaarlijke, schadelijke, ontvlambare, ontplofbare of bijtende stoffen; wedstrijden, alsook hun voorbereiding, wegtesten en rijlessen. het openbaar vervoer van passagiers of het vervoer van passagiers tegen vergoeding, ongeacht of de vergoeding al dan niet uitdrukkelijk of stilzwijgend werd vastgelegd; het gebruik van het voertuig voor koerierdienst.
f.) De E scooter liefst enkel op de voorgeprogrammeerde routes te gebruiken.
g.) Geen enkele publiciteit te maken op de E scooter, tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder.
h.) De E scooter niet te beladen met goederen die het kunnen beschadigen.
i.) Geen enkele, zelfs minimale, wijziging aan de E scooter aan te brengen.
j.) De E scooter niet onder te verhuren, noch de E scooter toe te vertrouwen of gratis of tegen vergoeding af te staan, noch de E scooter in onderpand te geven of het te vervreemden of er op enige andere wijze over te beschikken.
k.) De meest uitgebreide voorzorgen te nemen om te vermijden dat de E scooter beschadigd, geaccidenteerd of gestolen wordt. Bij niet naleving van deze maatregelen
loopt de huurder het risico dat hij de verhuurder moet vergoeden voor alle schade die daaruit voortvloeit. Zal als zware fout aanzien worden, het niet naleven van volgende punten: b.), e.) en f.).
l.)Indien de E scooter langer dan één dag wordt verhuurd is de huurder aangesteld de batterijen volledig op te laden NA gebruik.

Art. 4. Teruggave van het voertuig
4.1 Teruggave
De E scooter blijft onder bewaring van de huurder tot aan de teruggave. De teruggave van de E scooter met de sleutels, banden, documenten en uitrusting – dit is geen
volledige lijst – gebeurt in handen van een bevoegd personeelslid van de verhuurder op de plaats en datum zoals overeengekomen en aangeduid op het contract en dit
gedurende de openingsuren van de kantoren. Indien dit niet het geval is, zal de huurder Visit Kinrooi vzw moeten vergoeden voor alle nieuwe schade en/of diefstallen die
door de verhuurder vastgesteld worden. Tenzij hij een bepaald schadegeval aan de verhuurder zou medegedeeld hebben in overeenstemming met de gegevens op
het vooraf door huurder en verhuurder ondertekend document, genaamd ‘staat van bevinding’ , zal de huurder, indien hij dit wenst, op het ogenblik van de teruggave
van het voertuig, de mogelijkheid hebben om over te gaan tot een tegenonderzoek van het voertuig teneinde de eventuele schade aan de carrosserie of de mechanica
vast te stellen.
4.2 Verlenging huurtijd
Elke verlenging van de voorziene huurtijd moet schriftelijk aangevraagd worden aan de verhuurder en moet door deze laatste aanvaard worden. De huurder die nalaat het voertuig terug te geven op het door het contract voorziene tijdstip, stelt zich bloot aan burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging alsook aan een voortzetting van de facturatie zoals voorzien in onderhavig contract zonder dat dit een stilzwijgende verlenging van het contract inhoudt. Bovendien geeft de huurder in dergelijk geval de toestemming aan de verhuurder om onmiddellijk de E scooter terug te nemen waar het zich bevindt, mits een voorafgaande verwittiging, en ontslaat hij de verhuurder van elke aansprakelijkheid voor alle schade of kosten die het gevolg zijn van een dergelijke recuperatie, inclusief het verlies of de beschadiging van elk voorwerp dat zich in de E scooter bevindt, behalve indien deze schade of dit verlies veroorzaakt werd door opzet of zware fout vanwege de verhuurder of zijn aangestelde, wat de huurder moet kunnen bewijzen. Rekening houdend met de verplichtingen tot teruggave opgelegd aan de verhuurder door zijn leveranciers, verbindt de huurder zich ertoe de E scooter om te ruilen voor een E scooter van dezelfde categorie op de datum vastgesteld door de verhuurder. Indien er geen dergelijke omruiling plaatsvindt op de voorziene datum, behoudt de verhuurder zich het recht voor de financiële schade die het gevolgd is van de weigering tot omruiling terug te vorderen van de huurder.

Art. 5. Verzekering, aansprakelijkheid en ten lasten
neming van schade of verdwijnrisico’s van het voertuig

5.1 Verzekering, aansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor schade- of verlies van het voertuig
5.1.1. De verhuurde E scooter is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid (BA) in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst. Burgerlijke aansprakelijkheid: indien de verzekerde E scooter gehuurd wordt door een particulier dient de in het huurcontract aangeduide bestuurder minimaal 18 jaar te zijn en is een vrijstelling in de waarborg BA van toepassing van 500,00 EUR. Indien het voertuig toch bestuurd zou worden door iemand jonger is dan 18 jaar bedraagt de vrijstelling BA 1.500,00 EUR in plaats van 500,00 EUR.
5.2. Diefstal, verduistering, vandalisme en dekking tegen diefstal: ‘TP’/’STP’ genaamd. De huurder aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor de verdwijning van het voertuig en/of onderdelen, en dit ten belope van de totale waarde van de E scooter en/of van de kosten die gepaard gaan met de recuperatie van de niet terugbezorgde
E scooter.
5.2.1. De huurder is aansprakelijk voor het verlies van en/of elke vorm van schade die de E scooter tijdens de huur oploopt, en dit tot de teruggave van de E scooter
conform het artikel 4 hierboven beschreven. De totale waarde van het voertuig is op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar op het verhuurkantoor. De verantwoordelijkheidsbeperkingen zijn van toepassing per ongeval, dit wil zeggen per afzonderlijk geval. De huurder is akkoord dat alle schade word betaald van zijn krediet kaart met verkoop op afstand.
5.2.2. Visit Kinrooi is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect en van welke aard ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie de
schade werd veroorzaakt.

Art. 6. Betaling
De huurder verbindt zich ertoe bij aanvang van de huur van de E scooter de volgende bedragen contant te betalen of anders overeengekomen .
a.) Het bedrag van de huur, berekend volgens het geldende tarief en gebaseerd op het aantal huurdagen.
b.) De huurder kan in geen geval schade of interesten verhalen voor gebruiksproblemen of genotsderving tijdens de huurperiode

Art. 7. Betalingsmodaliteiten
Via de bankrekening naar Visit Kinrooi of contant.

Art. 8. Inningskosten
Naast de strafrechtelijke clausule en de nalatigheidintrest zal de huurder verantwoordelijk gehouden worden voor de kosten van een rechterlijke invordering zoals vastgelegd in de wet van 21 april 2007 en het koninklijk besluit van 26 oktober 2007.

Art. 9 Parkeerboete
Alle parkeerboetes zijn voor de rekening van de huurder. De huurder is akkoord dat alle boetes worden betaald van zijn krediet kaart met verkoop op afstand.

Art. 10. Wijziging van het contract
Elke wijziging die aan de bepalingen en voorwaarden van onderhavig contract wordt aangebracht en die niet schriftelijk is overeengekomen, zal nietig en zonder gevolg
zijn.

Art. 11. De nietigheid
De nietigheid van één of meerdere clausules van het contract zal in geen geval de nietigverklaring van de andere clausules, noch van het contract, met zich meebrengen.

Art. 12. Bevoegdheid van de rechtbanken
Het contract is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil dat eruit zou voortvloeien, zal onderworpen worden aan de bevoegde rechtbanken. Verhuurcontract gelezen en goedgekeurd door de huurder.